SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052/007 | 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

Intézmény logo

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Bemutatkozás

Kedves Látogatók!

„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.”

A fenti idézet iskolánk jogelőd intézményei névadóinak, Móra Ferencnek és Tápai Antalnak egymás közti levelezéséből származik. Iskolánk jelmondata utal arra, hogy amennyiben valaki becsülettel és tisztességgel megtanul valamely anyaggal bánni, megtanulja valamelyik szakma fogásait, és ezt a tudását folyamatosan bővítve gyakorolja, igazi művész ő, a szakmája művésze.

Tápai Antal és Móra Ferenc nevét Szegeden két nagy múltra visszatekintő szakképző iskola viselte, amelyek a városban 1884-ben megindult tanoncképzésből nőttek ki. 2007-ig önállóan működtek, akkor a két intézményt összevonták. A következő években több átszervezés, fenntartóváltás és ebből adódó névváltozás történt. Iskolánk 2020. július 1. óta a Szegedi Szakképzési Centrum részeként működik Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola néven.

2021-ban már 137 éve, hogy versenyképes, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő kínálattal várja az iskola a tanulókat, akik képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően tanulhatnak. Fő alapelv, hogy olyan kezdő szakembereket bocsásson ki az intézmény, akikben van igény a rendszeres szakmai megújulásra, nyitottak a világ dolgaira, tisztelik és becsülik embertársaikat. Küldetésünk, hogy tanulóinkat inspiratív környezetben, elhivatott és megújulni kész munkatársakkal, nemzetközileg is versenyképes színvonalon felkészítsük a jövő szakmai kihívásaira. Ezért olyan fiatalok képzése a cél, akik további tanulmányokra képesek, és az életben a megszerzett tudásukat hasznosítani képes emberekké válnak. Ennek érdekében a változásokra nyitott, tanulóközpontú nevelő-oktató munka folyik az intézményben. A szakmai oktatás mellett nagy figyelmet fordítunk az általános művelésre, hogy tanítványaink ne váljanak egyoldalúan szakmájuk rabjaivá. Kilenc ágazatban, szakmacsoportban (gépészet, épületgépészet, építőipar, vegyipar, kreatív ágazat, fa- és bútoripar, elektronika és elektrotechnika, szépészet, specializált gép- és járműgyártás) várjuk a technikumi és szakképző iskolai képzés iránt érdeklődőket tanulói és felnőttképzési jogviszonyban egyaránt.

Dolgozik az intézményben iskolapszichológus, szociális munkás, akik a fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberekkel nyújtanak szakszerű segítséget a tanulási nehézségekkel, zavarokkal, egyéb problémákkal küzdőknek. A szakmai oktatás korszerű laboratóriumokban, szaktantermekben, tanműhelyekben folyik, de a duális szakképzés jegyében az ágazati alapoktatás után a diákok vállalkozóknál ismerkedhetnek meg „élesben” a piaci viszonyokkal.

A nemzetközi hálózatosodás egyik bázisaként tanulószervezeti jellemzőinket erősítve interkulturális tudástranszfer részesei vagyunk. Mindennapi tevékenységünket áthatja a fenntartható fejlődés és az egészségtudatosság iránti elkötelezettség, amelyet jól tükröz a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” cím elnyerése. Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, Európa szinte minden országában megfordultak diákjaink, pedagógusaink az elmúlt években szakmai tapasztalatgyűjtés és nyelvtanulás (angol és német nyelvet oktatunk) céljával.

Az iskola elsősorban a helyi (városi, megyei, regionális) igények kielégítésére törekszik a szakképzési kínálata kialakításakor. A helyes irányt bizonyítja, hogy diákjaink az átlag feletti arányban helyezkednek el a szakmájukban. Több mint százötven vállalkozással vagyunk szinte napi kapcsolatban a szakirányú oktatásban.

A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek egyaránt céljaink megvalósítását szolgálják. A jó gyakorlatként működő élménypedagógia (élménynapok) fő célja a kommunikáció, a személyes és a szociális kompetenciák fejlesztése. A diákoknak a feladat megoldása közben társaik ötletét, véleményét figyelembe véve kell dolgozniuk a közös cél érdekében. Ez az egymásra figyelés fejleszti az empátiát és erősíti a bizalmat. Alkalmazzuk a projektmódszert, amely olyan tanulásszervezési forma, amelynek középpontjában egy elvégzendő tevékenység áll. A módszer lényege a nagyfokú szabadság: a célok kiválasztásától, a tervezéstől, a végrehajtáson keresztül, egészen a produktum bemutatásáig és kiértékeléséig. Ilyen tevékenység mellett nem a tanulás a fő cél, hanem a produktum elkészítése, a tanulás észrevétlenül, szinte melléktermékként jelenik meg. Iskolánkban a projektszemléletű tanulásszervezés részben projektnapok, részben projekthetek, témahetek formájában jelenik meg, és egy erre a feladatra szervezett team irányítja.

Céljaink megvalósítását különböző munkacsoportok segítik. Ezek egyike a Zöldész csoport, amely az ökoiskolai elvárásoknak való megfelelést kíséri figyelemmel. Az Egészségőr team a rászoruló diákok támogatását koordinálja, míg a pályázati csoport az innováció fontos bázisa. A tanulók bevonása a diákönkormányzaton keresztül valósul meg.

Iskolánk Szeged Móraváros nevű városrészében található. Szoros kapcsolatot ápolunk Móraváros civil szervezeteivel. A mindennapi együttműködésünk a helyi közösség érdekeit szolgáló eredményekben ölt testet: kerékpáros pihenőhely építése nemzetközi együttműködés keretében, kerékpártároló készítése általános iskola számára, festési és mázolási munkák óvodákban, civil szervezeteknél, integrációs miniprojekt keretében szépészeti bemutató az idősek otthona lakói és szegedi nyugdíjasklubok tagjai számára.

A Móravárosi az ezermesterek iskolája, ahol széles szakmai kínálat és kiváló szakemberek várják a szakmatanulás iránt érdeklődőket!

Az intézmény egy telephelyen látja el a feladatát, a székhelyintézmény található a Kálvária sugárúton. Az iskola könnyen megközelíthető a település bármelyik részéből, és 10-15 perces sétára található a buszpályaudvartól, ami a bejáró tanulók számára fontos. A székhelyen öt épületben folyik a szakmai munka. Az épületek – egy kivételével – felújításra szorulnak.

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka az értékközvetítés, az esélyegyenlőség, az egyénre szabott képesség- és kompetenciafejlesztés, a szegregációmentes, együttnevelési környezet, az aktív partnerkapcsolatok és a folyamatos megújulás alapelve köré szerveződik. Versenyképes, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő kínálattal várjuk a tanulókat, akik képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően tanulhatnak. Kiemelt célunk, hogy olyan kezdő szakembereket bocsásson ki az intézmény, akikben van igény a rendszeres szakmai megújulásra, nyitottak a világ dolgaira, tisztelik és becsülik embertársaikat. Ezért olyan fiatalok képzése a cél, akik további tanulmányokra képesek, és az életben a megszerzett tudásukat hasznosítani képes emberekké válnak. Ennek érdekében a változásokra nyitott, tanulóközpontú nevelő-oktató folyik az intézményben. A szakmai képzés mellett nagy figyelmet fordítunk az általános művelésre, hogy tanítványaink ne váljanak egyoldalúan szakmájuk rabjaivá.

A nevelő-oktató munkánk során kiemelt szerepet kap a sikerélményhez juttatás, a tevékenységközpontú munkaszervezés, a motiváló környezet megteremtése, és olyan módszerek, mint a tantárgytömbösítés, a projektmódszer (projekthét, projektnap), a témahét és az élménypedagógia alkalmazása.

A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola Móraváros szerves részeként, az itt zajló események aktív, cselekvő közreműködőjeként igyekszik működni. Az iskola elsősorban a helyi (városi, megyei) igények kielégítésére törekszik a szakképzési kínálata kialakításakor. A helyes irányt bizonyítja, hogy diákjaink az átlag feletti arányban helyezkednek el a szakmájukban. Közel száz vállalkozással vagyunk szinte napi kapcsolatban a szakmai gyakorlati képzés okán. Visszajelzéseik, észrevételeik a stratégiai tervezésünkhöz jelentenek fontos információkat. Ezek a tervek, és a pedagógusok magas színvonalú munkája biztosítja, hogy folyamatosan jelen van diákjaink között az a réteg, amelyhez tartozók országosan elismert teljesítményekre képesek. Ha csak a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elmúlt néhány évét nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben több dobogós helyezést értek el diákjaink.

Intézményünk szoros kapcsolatot ápol Móraváros városrész civil szervezeteivel. A mindennapi együttműködésünk a helyi közösség érdekeit szolgáló eredményekben ölt testet: kerékpáros pihenőhely építése Móraváros és Kálvária városrész határán nemzetközi együttműködés keretében, kerékpártároló készítése általános iskola számára, festési és mázolási munkák óvodákban, illetve a Szegedi Mozgáskorlátozottak Alternatív Egyesületében, integrációs miniprojekt keretében szépészeti bemutató, frizura készítés és kozmetikai kezelések az idősek otthona lakói és szegedi nyugdíjasklubok tagjai számára, részvétel a Móra Balázs Sport- és Szabadidő Központ építési munkáiban és a városrész labdarúgó életének újraindításában.

Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik: Németországban, Csehországban, Portugáliában, Franciaországban, Spanyolországban, Észtországban, Lettországban, Finnországban, Norvégiában, Walesben, Írországban, Belgiumban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában, Olaszországban, Görögországban és Törökországban fordultak meg diákjaink, pedagógusaink az elmúlt években szakmai tapasztalatgyűjtés és nyelvtanulás céljával. A partnerországok közül Romániában (Arad, Csíkszereda), Szerbiában (Ada) és Ukrajnában (Beregszász) van dokumentált testvériskolánk, ahol a Határtalanul program kereteiben vesznek részt tanulóink közös projektekben.

BemutatkozásBemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

Telefon: +36 62 551 540

E-mail: info@moravarosi.hu

OM azonosító: 203052/007


2024Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola